Download PDF-versiepdf

De Algemene Voorwaarden Paulides Vastgoed zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. In de Algemene Voorwaarden Paulides Vastgoed wordt verstaan onder opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer: Paulides Vastgoed.

 

I      Algemene bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
 2. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Paulides Vastgoed verschuldigd zijn.
 3. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop Paulides Vastgoed van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel II.19 is van overeenkomstige toepassing.
 4. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium, verschotten en andere gemaakte kosten zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en Paulides Vastgoed anders overeenkomen. Opdrachtgever en Paulides Vastgoed kunnen betalingen vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Verschotten en overige kosten kunnen middels tussentijdse afrekening aan opdrachtgever worden gefactureerd.
 5. Een aan opdrachtgever verzonden declaratie dient binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan of zoveel eerder of later als door partijen schriftelijk wordt overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling zal opdrachtgever nog éénmaal schriftelijk worden verzocht tot betaling over te gaan, waarna opdrachtgever in verzuim is zonder dat verdere aanmaning of ingebrekestelling door Paulides Vastgoed is vereist. In geval van verzuim is opdrachtgever aan Paulides Vastgoed een rentepercentage verschuldigd over het totale openstaande factuurbedrag gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente (artikel 6:120 BW). Buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever, waarbij de hoogte van deze kosten tenminste 15% van het openstaande bedrag per opdracht bedraagt.
 6. Bij het inschakelen van derden zal Paulides Vastgoed zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. Paulides Vastgoed is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze ingeschakelde derden. Paulides Vastgoed is eveneens niet aansprakelijk indien - een deel van - de opdracht buiten Nederland wordt uitgevoerd door Paulides Vastgoed of aangeslotenen.
 7. Indien opdrachtgever suggesties heeft hoe Paulides Vastgoed haar dienstverlening kan verbeteren of opmerkingen heeft over de uitvoering van (een onderdeel van) de opdracht tot dienstverlening en/of taxatie van Paulides Vastgoed, kan opdrachtgever dat melden aan de opdrachtnemer.
 8. Indien opdrachtgever van mening is dat niet of op onvoldoende wijze vervolg wordt gegeven aan de gedane suggesties of opmerkingen dan kan opdrachtgever deze desgewenst schriftelijk voorleggen aan de opdrachtnemer.

 

II      Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

Opdracht

 1. Onder opdracht wordt, voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan, een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed en het verlenen van overige advieswerkzaamheden.
 2. Paulides Vastgoed draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties/adviezen met betrekking tot onroerend goed.
 3. Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
  • bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
  • inschatting van de waarde(n) van het desbetreffende onroerend goed;
  • besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
  • advies over en het voeren van onderhandelingen;
  • begeleiden bij de afwikkeling.
 4. Paulides Vastgoed onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Zodra uit een lopende opdracht voortvloeit dat Paulides Vastgoed aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan zij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt Paulides Vastgoed met elk van deze opdrachtgevers. In overleg met Paulides Vastgoed wordt aan de opdrachtgevers de keuze gelaten voor welke opdrachtgever Paulides Vastgoed ter zake die desbetreffende transactie zal blijven optreden en aan welke opdrachtgever Paulides Vastgoed de haar verleende opdracht met betrekking tot die desbetreffende transactie zal teruggeven. In het geval de opdrachtgevers ter zake geen keuze kunnen maken, is Paulides Vastgoed bevoegd om te kiezen.
 5. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Paulides Vastgoed in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.
 6. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Paulides Vastgoed bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan Paulides Vastgoed, behoudens in het geval schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten Paulides Vastgoed om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Gegadigden, waaronder zittende huurders, zullen door de opdrachtgever worden doorverwezen naar Paulides Vastgoed.
 7. Indien een opdrachtgever aan verschillende opdrachtnemers opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdracht van toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze opdrachtnemers overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van verschotten, onkosten en courtage verschuldigd, behoudens in zoverre met één of meer van deze opdrachtnemers daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
 8. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Deze eindigt onder meer door:
  •  vervulling;
  • intrekking door de opdrachtgever;
  • teruggaaf door Paulides Vastgoed.
  Paulides Vastgoed heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen en/of het advies is afgerond. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorende beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door Paulides Vastgoed is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel II.17, 18 en 19. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel II.10.

Courtage

 1. De opdrachtgever is aan Paulides Vastgoed courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht (bijv. verkoop in plaats van verhuur, verhuur in plaats van verkoop of verhuur c.q. verkoop van andere beschikbare ruimte(n) dan waarop de opdracht betrekking heeft). Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door Paulides Vastgoed verleende diensten.
 2. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel II.6. of de overeenkomst tot stand komt met kandidaten die reeds bekend waren tijdens de opdrachtperiode. Dit wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld het geval te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een opzegtermijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van zes maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop Paulides Vastgoed de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt.
 3. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van Paulides Vastgoed op courtage onverlet.
 4. De courtage die opdrachtgever aan Paulides Vastgoed verschuldigd is wordt vastgelegd in de tot stand gekomen opdracht. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen Paulides Vastgoed en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 5. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
 6. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.
 7. Ingeval Paulides Vastgoed door toedoen van haar opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag zij courtage in rekening kan brengen, heeft zij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.
 8. De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Bij koop en verkoop kan dat zijn bij notarieel transport. Partijen kunnen ook anders overeenkomen. In alle andere gevallen komt de overeenkomst tot stand op de momenten zoals beschreven in de artikelen II.8 een II.13, tenzij partijen in die gevallen ook anders overeenkomen. De kosten zoals omschreven in artikel II.17 kunnen tussentijds gefactureerd worden.

Kosten en vergoeding

 1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die Paulides Vastgoed ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Te denken valt daarbij o.a. aan promotiekosten (zoals kosten voor projectborden, advertentiekosten, reprokosten e.d.) en verschotten (kosten die worden betaald aan derden zoals bijv. kosten voor de precariorechten of kosten van een overheidsinstantie of het Kadaster voor informatie die wordt opgevraagd). Ten aanzien van het maken van promotiekosten en de omvang ervan dient Paulides Vastgoed tevoren met haar opdrachtgever overleg te plegen. De verschuldigdheid geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
 2. Onverminderd het in artikel II.17 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan Paulides Vastgoed een vergoeding voor de door Paulides Vastgoed verrichte inspanningen verschuldigd. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
 3. Opdrachtgever en Paulides Vastgoed kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in artikel II.18 van de overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.

 

III      Taxatie

 1. Onder een opdracht tot taxatie wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.
 2. Het rapport omvat tenminste de naam van de opdrachtgever, een korte, zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde(n) en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel al dan niet rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht.
 3. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. Paulides Vastgoed aanvaardt alleen ten opzichte van hem of haar verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit, tenzij dit kennelijk voor hem of haar alleen bestemde informatie bevat, ter inzage of beschikking te stellen van derden, mits hij het verschuldigde honorarium aan Paulides Vastgoed heeft voldaan en hij deze derde duidelijk maakt dat Paulides Vastgoed ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt.
 4. Bij een opdracht aan meer opdrachtnemers gezamenlijk brengen deze gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de opdrachtnemers er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.
 5. Bij intrekking van een opdracht tot taxatie voordat deze is uitgevoerd is de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden aan Paulides Vastgoed een honorarium verschuldigd. Indien over de hoogte van dit honorarium geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
 6. Verschotten worden in rekening gebracht.

 

IV      Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Paulides Vastgoed is beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Paulides Vastgoed wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Paulides Vastgoed komt. Paulides Vastgoed is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, economisch verlies, gemiste kansen of andersoortige gevolgschade. Paulides Vastgoed heeft een in de branche gebruikelijke beroepsaansprakelijkheids-verzekering afgesloten.
 2. In geval van een collegiale opdracht is Paulides Vastgoed niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door een collega-makelaar(skantoor) veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht. In geval van een collegiale opdracht prevaleren deze Algemene Voorwaarden boven die van de collega-makelaar.
 3. Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt indien opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij Paulides Vastgoed melding heeft gedaan van de tekortkoming. Daarvan is in ieder geval sprake indien de melding niet binnen één jaar na ontdekking is gedaan.
 4. Opdrachtgever is jegens Paulides Vastgoed aansprakelijk voor directe schade die Paulides Vastgoed lijdt door onjuist- of onvolledigheden in door opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

V      Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 1. Paulides Vastgoed is op grond van de Wwft verplicht ingeval van een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed, de identiteit van opdrachtgever te verifiëren en ongebruikelijke transacties te melden.
 2. Opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die Paulides Vastgoed redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Wwft.

 

VI      Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Paulides Vastgoed is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

De Algemene Voorwaarden Paulides Vastgoed zijn laatstelijk op 5 juni 2019 geplaatst op de internetsite.